Iniciatíva Minerva

Minerva je oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku. Cieľom Minervy je vyvíjať aktivity na podporu rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku, ktorú považujeme za jedinú cestu ako na Slovensku čo najrýchlejšie dosiahnuť a dlhodobo udržať životnú úroveň typickú pre najvyspelejšie západoeurópske krajiny. Tieto aktivity sa zameriavajú na štyri základné oblasti. Uznesením vlády SR č. 557 z 13.júla 2005 k návrhu stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 boli prijaté jednotlivé akčné plány k štyrom oblastiam Minervy:

Našou víziou je Slovensko, ktoré čo najrýchlejšie dostiahne životnú úroveň najrozvinutejších západoeurópskych štátov. Slovensko, ktoré je doma aj v zahraničí synonymom pre krajinu s prekvitajúcou vedou a technikou, mimoriadne vzdelanými a tvorivými ľuďmi, odkiaľ neustále prichádzajú inovatívne výrobky a služby špičkovej kvality. Slovensko, kde žijú ľudia schopní vymýšlať tie najúžasnejšie a technicky najdokonalejšie výrobky, schopné konkurovať veciam z najvyspelejších krajín na svete, od Japonska, cez Fínsko, až po USA.

Na základe najnovších poznatkov a skúseností zo zahraničia sme presvedčení, že tento cieľ sa dá dosiahnuť len jediným spôsobom: vytváraním podmienok pre rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky. To znamená nie zameraním sa na dovoz ďalších a ďalších montážnych liniek, ale strategickou podporou a investíciami do vzdelávania, vedy, výskumu, informačných technológií, komunikačných technológií a inovácií. Musíme urobiť všetko preto, aby sme plne využili talent a znalosti slovenských ľudí a rozvíjali ich schopnosť pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi.

Jeden z najlepších prostriedkov na dosiahnutie premeny Slovenska na dynamickú znalostnú ekonomiku je informatizácia spoločnosti. V priebehu niekoľkých rokov je preto potrebné zabezpečiť, aby takmer každý občan bol informačne gramotný, mal prístup k internetu a pociťoval výhody informačnej spoločnosti. Výsledkom bude zvýšenie celkovej vzdelanosti, produktivity a zamestnanosti, začleňovanie znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti, skvalitnenie služieb, väčší rast inovácií a zefektívnenie použitia verejných prostriedkov. Hlavné priority v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku sú nasledovné:

Dnešný nedostatočný rozvoj v oblasti budovania informačnej spoločnosti na Slovensku bol doteraz z veľkej časti zapríčinený aj neexistenciou "jednotného velenia" s nadrezortnými kompetenciami v tejto oblasti. Preto bude nevyhnutné výrazne posilniť inštitucionálnu kapacitu v tejto oblasti: v krátkodobom horizonte zvýšením kompetencií splnomocnenca Vlády SR pre informatizáciu a v strednodobom horizonte napríklad transformáciou ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií s presunutím dôrazu na informatizáciu.


Informačná gramotnosť

Zamestnávanie v znalostnej ekonomike si vyžaduje informačnú gramotnosť. Prioritou je zabezpečenie informačnej gramotnosti všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľstva. Tradičnú školu je potrebné čo najskôr premeniť na školu modernú, pričom je potrebné zmeniť obsah aj formu výučby s ohľadom na informatizáciu. Efektívnym nástrojom informatizácie spoločnosti je informatizácia vzdelávania, konkrétne informatizácia regionálneho školstva, vysokého školstva a systému celoživotného vzdelávania. Informačné a komunikačné technológie sa musia stať nástrojom, ktorý žiak aj pedagóg používajú pri ich každodennej práci. Je potrebné:


Projekt Digitálni štúrovci

V súčastnosti sú takmer všetky základné a stredné školy na Slovensku vybavené počítačmi pripojenými na internet. Tieto počítače je potrebné čo najviac v čase mimo vyučovania sprístupniť verejnosti, čo by výrazne prispelo k zvýšeniu prístupu občanov SR k internetu. Tento projekt poskytne svoje technické prostriedky a ľudský potenciál pre zvyšovanie prístupu k internetu a informačnej gramotnosti občanov v lokálnej komunite.

Poznámka: Časti textu sú prebrané z webových stránok iniciatívy Minerva.