Absolvované školenia a získané certifikáty a osvedčenia a kr

zp

[2015] (15kr do 20.02.2022) Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní - Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - prezentácia videa vo formáte MP4 s názvom "Technické materiály" na tablete - 662/2011-KV, 20.12.2011

[2015] (15kr do 19.02.2022) Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní - Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - prezentácia s názvom "Opravy omietok" s využitím interaktívnej tabule - 1189/2014-KV, 18.09.2014

[2014] (11.11.2014) Školský manažment - Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné štúdium (60h)

[2013] (10kr do 25.10.2020) Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese - Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese - Konštrukcia a programovanie robotov - 651/2012-KV, 17.04.2012

[2013] (10kr do 25.10.2020) Učíme po novom s interaktívnou tabuľou - Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Učíme po novom s interaktívnou tabuľou - Logické obvody - 650/2012-KV, 17.04.2012

[2013] (12kr do 25.10.2020) Kancelársky balík v edukačnom procese - Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Kancelársky balík v edukačnom procese - Polovodiče, dióda, tranzistor - 688/2012-KV, 03.04.2012

[2012] Euneos Corp. Vantaa Finland Comenius Project (40h)

[2011] (25kr do 07.04.2018) Využívanie IKT vo vyučovacích predmetoch - Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní - Logické hodnoty a funkcie - 52/2010-KV, 09.03.2010

[2010] (47kr do 07.06.2017) DVUi - Špecializačné vzdelávanie podľa § 37 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách - Analýza algoritmických problémových úloh "Myš v bludisku" a "Stopár" a niektoré možnosti ich riešení - 29/2010-KV, 26.02.2010

[2009] Midnight Sun Course 2009 - eJournalism 2.0 - Educational Collaboration Across Borders Using Web based Tools - SOCRATES PROJECT NO. 90773-CP-1-2001-1-FI-COMENIUS-C3 FI-2009-054-001 (40h)

[2008] Záverečná práca k 2. kvalifikačnej skúške - Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy

[2008] Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch FIT - Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách, osvedčenie schválené ministerstvom školstva SR CD-2007-5010/10024-1:099 (24h)

[2008] (24.06.2008) Školský manažment - Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov - funkčné štúdium (200h)

[2007] Personálny manažment so zameraním na pracovnú motiváciu a hodnotenie (rozširujúci obsah) - Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy (20h)

[2007] Právne vedomie riadiaceho zamestnanca v rezorte školstva - Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy (20h)

[2007] Personálny manažment - Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy (80h)

[2007] Komunikácia - Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy (25h)

[2005] Správca počítačových systémov - Školenie správcov počítačových sietí (LAN, WAN, OS GNU/Linux, OS Windows), osvedčenie akreditované ministerstvom školstva SR 0726/4676/2005/172/1(120h)

[2005] Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa PIRŠ - Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa - Projekt informatizácie regionálneho školstva, osvedčenie akreditované ministerstvom školstva SR 1618/3422/2005/175/1 (36h)

[2004] Cena ministra školstva SR Martina Fronca za príspevok k rozvoju informatizácie slovenského školstva

[2004] Letná škola projektu INFOVEK - Školenie lektorov ŠCI (IKT, MS Office), osvedčenie akreditované ministerstvom školstva SR 1618/3949/2003/113/1 (52h)

[2003] Medzinárodný diplom LEGO® Technic Control

[2003] Školenie RL2/3 k používaniu učebných pomôcok RoboLab a učebne RL3, osvedčenie k uplatňovaniu učebne RL3 v základnej strednej škole a zvýšenie odbornosti (EDUXE - firma akreditovaná MŠ SR k ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických pracovníkov) (30h)

[2002] Školenie RL1/3 k používaniu učebných pomôcok RoboLab a učebne RL3, osvedčenie k uplatňovaniu učebne RL3 v základnej strednej škole a zvýšenie odbornosti (EDUXE - firma akreditovaná MŠ SR k ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických pracovníkov) (30h)

[2002] Letná škola odborných garantov - Školenie v oblasti správy počítačových učební (OS Windows a OS GNU/Linux) (40h)

Poznámka: Osvedčenia o získanom vzdelaní majú celoštátu platnosť a boli vydané podľa §8 odst. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Od roku 2009 sa na osvedčenia vzťahuje zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov