Projekt Infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Projekt má však vyšší a rozsiahlejší cieľ: napomôcť celkovej civilizačnej premene industriálneho Slovenska na modernú informačnú spoločnosť nového tisícročia.

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, inými slovami vytvoriť predpoklady, aby naša mladá generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, predovšetkým v porovnaní so svojími vrstovníkmi z Japonska a Európskej únie. Priestorom, kde sa táto príprava musí odohrávať je škola. Aby škola túto náročnú úlohu bola schopná zrealizovať musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť z tradičnej školy na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. To si vyžaduje nielen vybudovanie adekvátnej hardwareovej infraštruktúry na školách, ale predovšetkým prípravu učiteľov, tak, aby boli schopní aplikovať moderné informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vyučovaní svojich predmetov. S tým pochopiteľne súvisí príprava vhodných učebníc a metodických pomôcok pre učiteľov, ale tiež tvorba moderného edukačného obsahu v elektronickej podobe umiestnenej na Internete. Charakteristickou črtou Projektu Infovek je, že integruje v sebe rozvoj všetkých spomínaných troch aspektov premeny školy: budovanie hardwareovej infraštruktúry - prípravu učiteľov - tvorbu edukačného obsahu.

Projekt Infovek má však vyšší a rozsiahlejší cieľ, než je premena tradičnej školy a príprava mladej generácie. Týmto cieľom je napomôcť premene dnes dominantne industriálneho Slovenska na modernú (resp. postindustriálnu, postmodernú) informačnú spoločnosť XXI. storočia. Domnievame sa, že sú to práve školy, ktoré môžu zohrať v tomto procese kľúčovú úlohu tým, že budú šíriť novú "informatizačnú" kultúru v miestnej kumunite. Internetovo-multimediálne triedy budované na školách po celom Slovensku v rámci projektu Infovek sa musia otvoriť obyvateľom miestnej komunity a s pomocou učiteľov sa nielen rodičia, ale všetci záujemcovia všetkých generácií postupne budú môcť naučiť využívať možnosti moderných IKT. Zásadným spôsobom sa tým mení spoločenská úloha učiteľa - učiteľ sa stáva edukačným "sprievodcom", "sprostredkovateľom" vedomostí a poznania.

Poznámka: Časti textu sú prebrané z webových stránok projektu Infovek.