INTERREG IIIA - cezhraničná spolupráca

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi susednými krajinami. Program sa zameriava na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvoja. Medzi hlavné témy spolupráce patria:

Na základe uznesenia vlády SR č. 359/2002 bolo schválené ako národný riadiaci orgán Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pre programy cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou. V rámci slovensko-českej spolupráce bude ministerstvo poverené riadením programu na medzinárodnej úrovni.

INTERREG IIIA PL - SR - Programovacie obdobie 2004 - 2006

PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA
POĽSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME)
CIP 2004 - 2006

PRIORITA A OPATRENIE
Priorita II: Socio-ekonomický rozvoj
Opatrenie P2/O3: Podpora miestnych iniciatív (Fond mikro-projektov)

CIEĽ PROGRAMU
Podpora integrovaného a trvalo udržateľného ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja v slovensko-poľskom prihraničnom regióne.

Poznámka: Časti textu sú prebrané z webových stránok Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a z webových stránok Úradu vlády SR.