Projekt Interreg IIIA PL - SR - ZŠ s MŠ Chlebnice

Po takmer štvorročnej spolupráci so zamestnancami a žiakmi škôl v poľskej obci Słopnice sme sa koncom roka 2005 rozhodli požiadať o spolufinancovanie našich spoločných aktivít prostredníctvom projektu Interreg IIIA PL - SR.

Priateľstvo žiakov a učiteľov obcí Chlebnice a Słopnice

Relevantné míľniky

31. október 2005
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG IIIA Poľská republika - Slovenská republika Programovacie obdobie 2004 - 2006

16. január 2006
Deadline (uzávierka) výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG IIIA Poľská republika - Slovenská republika Programovacie obdobie 2004 - 2006

31. máj 2006
Schválenie našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov fondu ERDF a štátneho rozpočtu pre náš projekt

30. august 2006
Oznámenie schválenia našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov fondu ERDF a štátneho rozpočtu pre náš projekt

29. september 2006
Pracovná porada v priestoroch VÚC Žilina pre úspešných projektových uchádzačov

24. november 2006
Predloženie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s prílohami (Časový harmonogram realizácie projektu, Rozpočet projektu, Podpisové vzory osôb splnomocnených podpisovať žiadosti o platbu vrátane všetkých dokladov, Špecifikácia oznámenia o mieste realizácie projektu, Formulár "Monitorovacia správa projektu" a "Záverečná správa", Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, Zoznam indikátorov) v priestoroch VÚC Žilina

24. apríl 2007
Podpísanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ministrom MVRR SR, Ing. Marianom Janušekom

1. máj 2007
Začiatok realizácie nášho projektu s názvom "Priateľstvo žiakov a učiteľov obcí Chlebnice a Słopnice" a kódom projektu 14220300198

1. júl 2007
Monitorovacia správa projektu "Priateľstvo žiakov a učiteľov obcí Chlebnice a Słopnice" a kódom projektu 14220300198 pre Programy Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A v programovacom období 2004 - 2006

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU