Projekt Otvorená škola

Projekt otvorená škola je projekt zásadnej premeny spoločenského postavenia školy. Klasická škola je dnes chápaná, a aj sama sa profiluje, prioritne ako vzdelávacia inštitúcia (v menšej miere ako výchovná inštitúcia) v rámci povinnej školskej dochádzky. Postavenie školy však chápeme v podstatne širšom kontexte ako kultúrno-spoločenskú ustanovizeň miestnej komunity, a preto bol v programovom vyhlásení vlády vytýčený cieľ: "Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity. Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách." (Programové vyhlásenie vlády).

Klasické školy sú dnes navyše chápané ako rovnaké s identickou ponukou výchovy a vzdelávania, s identickou ponukou prístupov a metód výchovy a vzdelávania. To vedie k strate individuálnej tváre školy, k strate možnosti identifikovať svoju školu a ponúknuť alternatívne výchovno-vzdelávacie postupy. Výsledkom je stagnácia kvality. Nástrojom na zvýšenie kvality nemôže byť ani zákon, vyhláška, kontrola ani inšpekcia. Na zvýšenie kvality je potrebné zmeniť systém, ktorý bude motivovať školy k dosahovaniu lepších výsledkov. Nástrojom k dosiahnutiu zmeny je zavedenie normatívne financovania na žiaka, ktoré do systému prináša konkurenčné prostredie ako základný motor zvyšovania kvality.

Pre zdravé fungovanie školy je preto potrebné, aby mala škola možnosť svojou širokou ponukou aktivít presvedčiť žiaka o svojich kvalitách v konkurenčnom prostredí iných škôl. Je potrebné, aby bola škola autonómna a mala možnosť okrem základných vzdelávacích aktivít ponúkať aj doplnkové vzdelávacie aktivity, mimoškolské aktivity, športové aktivity, kultúrne aktivity a doplnkové služby.

Takto vzniknú školy, ktoré nebudú identické a budú vhodné pre rôzne deti. Smerodajný nebude imaginárny "priemerný" žiak, ale každý jeden konkrétny žiak a jeho individuálne potreby a danosti. Snahou školy bude, aby žiaci prichádzali do školy s radosťou, nie iba z povinnosti. Škola sa musí viac priblížiť deťom - žiakom - študentom - rodičom - verejnosti. V súčasnosti je škola považovaná za inštitúciu, ktorej hlavným poslaním je služba každej konkrétnej rodine. Aby mohla škola obstáť v súťaži o priazeň rodiča, je potrebné sňať jej okovy byrokracie a odkliať iniciatívu riaditeľov a učiteľov. Je potrebné dať škole možnosť, aby poskytovala rodine komplexné služby na poli vzdelávania, športu i kultúry a nemusela sa pritom obmedzovať len na svojich žiakov, ale aby mohla poskytnúť aktivity a služby širokej verejnosti v rámci celoživotného vzdelávania. Mala by byť pre mládež, ktorá je z rôznych dôvodov vylúčená zo vzdelávacieho systému "školou druhej šance". Mala by sa stať ostrovom rozvoja obce - intelektuálnou posilňovňou.

Ciele projektu Otvorená škola

Poznámka: Časti textu sú prebrané z prezentácií PaedDr. Romana Baranoviča, Ústav informácií a prognóz školstva, Asociácia projektu Infovek a z webových stránok Otvorenej školy.