Program cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007-2013

Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Jeden zo štrukturálnych fondov, ktorého úlohou je zmenšiť rozvojový nepomer regiónov, ktoré sú súčasťou Európskej Únie. V období rokov 2007-2013 sa spolufinancuje z prostriedkov ERDF o. i. realizácia 3. cieľa politiky súdržnosti Európskej Únie - Európska územná spolupráca, vrátane jedného z jej prvkov - cezhraničnej spolupráce.

Európska územná spolupráca (EÚS)

Európska územná spolupráca je realizovaná v rámci 3. cieľa politiky súdržnosti Európskej Únie, ktorý smeruje k posilňovaniu cezhraničnej spolupráce spoločnými miestnymi a regionálnymi iniciatívami, posilňovaním ceznárodnej spolupráce pomocou opatrení, ktoré napomáhajú integrovanému územnému rozvoju spojeného s prioritami spolupráce a posilňovaniu medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností.

Operačný Program cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007-2013

Základný programový dokument vypracovaný v rámci Cieľa 3. Európskej územnej spolupráce, týkajúci sa poľsko - slovenskej cezhraničnej spolupráce a ktorý bol dňa 20.12.2007schválený Európskou Komisiou.

Fond Mikroprojektov

Fond mikroprojektov predstavuje finančné prostriedky určené na realizáciu mikroprojektov, alokované v rámci 3. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská Republika 2007-2013, ktorej cieľom je podpora miestnych iniciatív (mikroprojektov) prostredníctvom propagácie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice za účelom zlepšenia sociálnej a ekonomickej stránky života obyvateľov pohraničia, ako aj rozvoj dobrých susedských vzťahov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013