Predstavenie mikroprojektu

Názov mikroprojektu

Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta

Zdôvodnenie mikroprojektu

Mikroprojekt "Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta" rieši problém izolovanosti žiakov a učiteľov v obciach Chlebnice a Słopnice v spoločnej Európe a prispieva k prekonávaniu prekážok v komunikácii. Značná časť mládeže stále opúšťa školu s vedomosťami a zručnosťami, schopnosťami a postojmi, ktoré nie sú dostatočne využiteľné na trhu práce a táto časť mládeže rozširuje rady nezamestnaných a frustrovaných občanov, prípadne odchádza do zahraničia. Príkladom môže byť pretrvávajúca nezamestnanosť a nízka účasť vo voľbách všetkého druhu, najmä do Európskeho parlamentu. Naznačuje to, že škola stále učí žiakov niečo iné, ako je potrebné v živote, že škola je o niečom inom, ako je život, navzdory školskej reforme. Spoločné stretnutia s učiteľmi z poľskej obce Słopnice umožnia konfrontáciu vyučovacích metód a pomôžu tak skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v obidvoch obciach. Rozvoj kompetencií a zvyšovanie odbornej spôsobilosti a kvalifikácie mladých ľudí im umožní získať lepšie pracovné miesta vo vlastnom regióne bohatom na tradície. Vlastný región je potrebné spoznať už v útlom veku, čomu pomáhajú vVzájomné poznávacie návštevy a výlety do okolia obcí Chlebnice a Słopnice a príslušných regiónov. Fenomén masového odchodu nekvalifikovaných mladých ľudí za zárobkom do zahraničia totiž spôsobuje aj zníženie počtu nových manželstiev, dôsledkom čoho je zníženie populačného rastu.

Úlohy mikroprojektu

Úlohou mikroprojektu "Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta" je vytvoriť dlhodobé priateľstvo a spoluprácu medzi žiakmi a učiteľmi v obciach Chlebnice a Słopnice. Úvodné stretnutia spolu s konferenciami predstavia projekt aj obyvateľom obidvoch obcí a umožnia im lepšie sa podieľať na projekte a čerpať poznatky, skúsenosti a zručnosti počas trvania projektu. Výmena skúseností medzi pedagógmi prispeje ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu, spoločné stretnutia žiakov a učiteľov prispejú k spoznávaniu kultúrneho a prírodného bohatstva obidvoch národov, upevnia vzájomnú toleranciu a úctu. Prehĺbenie priamych kontaktov medzi komunitami v slovensko-poľskom hraničnom regióne zamerané na integráciu regiónu. Budovanie kontaktov a rozvoj nepretržitej spolupráce medzi obyvateľmi hraničného regiónu vo vzdelávacej a kultúrnej oblasti. Budovanie prepojení medzi vzdelávacími inštitúciami. Príprava a realizácia spoločných podujatí s cieľom spoznať sa a propagovať cezhraničnú spoluprácu. Fotodokumentácia z účasti na folklórnom festivale v Słopniciach a prezentácia webovej stránky zobrazí najlepšie a najzaujímavejšie aspekty kultúrnych a historických tradícií obcí Chlebnice a Słopnice. Úzka spolupráca medzi obyvateľmi obcí prehĺbi dobré susedské vzťahy našich národov, podporí spoluprácu nielen takých skupín a inštitúcií ako sú farnosť, hasiči, knižnice a pod., ale aj individuálne priateľstvá medzi občanmi, stane sa základom pre nové iniciatívy a pre budúce spoločné realizovanie ďalších cezhraničných projektov. Výmena skúseností v oblasti vzdelávania povedie k zlepšeniu výsledkov vzdelávania žiakov, k formovaniu ich osobností a zaručí tak zachovanie a rozvoj trvalého priateľstva a nových iniciatív v budúcnosti.

Cieľové skupiny mikroprojektu

Cieľovými skupinami mikroprojektu "Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta" sú žiaci, učitelia, nepedagogickí zamestnanci a hostia z obcí Chlebnice a Słopnice. Predpokladaný počet učiteľov a hostí z Chlebníc je 45 (z toho 30 žien), počet učiteľov a hostí zo Słopníc 45 (z toho 30 žien), počet žiakov z Chlebníc 90 (z toho 45 žiačok ženského pohlavia) a počet žiakov zo Słopníc 180 (z toho 90 žiačok ženského pohlavia). Na medzinárodnom folklórnom festivale (organizovanom v rámci komplementárneho projektu) sa očakáva najmenej 500 obyvateľov z okresu Limanowského. Okrem toho sa projektu nepriamo zúčastnia aj jednotlivci z rôznych lokalít prostredníctvom webových stránok

Časový rámec mikroprojektu

Mikroprojekt "Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta" je realizovaný od apríla 2010 do októbra 2010.

Cezhraničný dopad mikroprojektu

Mikroprojekt "Vychovaní v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta" prináša žiakom a učiteľom obce Słopnice priateľstvo a spoluprácu so žiakmi a učiteľmi z obce Chlebnice. Žiaci a učitelia obce Slopnice získajú skúsenosti a poznatky z kultúry a tradícií a tiež histórie našej obce. Učitelia spoznajú naše metódy vzdelávania nielen v tradičnom triedno-hodinovom systéme ale aj s inovatívnymi prvkami s využitím IKT a projektového vyučovania s dôrazom na zavádzanie princípov Lisabonskej stratégie. Tiež budú môcť posúdiť vzdelanostnú úroveň našich žiakov. Projekt výrazne prispeje k zlepšeniu vzťahov medzi obyvateľmi obcí, učiteľmi a žiakmi škôl, podporí kooperatívnosť, duševný a telesný rozvoj a emocionálnu a estetickú zložku osobnosti. Vysokorýchlostný internet na ZŠ s MŠ Chlebnice prispeje k lepšej komunikácii a spolupráci medzi žiakmi v obidvoch obciach. Spolupráca medzi žiakmi a učiteľmi obidvoch obcí bude pokračovať aj po skončení programu v podobe účasti na spoločných turistických akciách (Chlebnický okruh, výstup na Mogielicu), stretnutiami umeleckých tvorcov ľudového tradičného umenia, spoločnými folklórnymi vystúpeniami (Chlebnický chlebíček). Cehraničným dopadom bude aj náväzná spolupráca medzi partnermi po ukončení projektu na oboch stranách hranice vykonávaná najmä ako:

Špecifikácia lokality realizácie mikroprojektu

Chlebnice: Základná škola s materskou školou Chlebnice sa nachádza 25 km severovýchodne od okresného mesta Dolný Kubín v obci Chlebnice. Je to okrajová podhorská poľnohospodárska obec, ktorá má 1500 obyvateľov a hraničí s okresmi Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Hlavná budova areálu školy bola daná do užívania v roku 1960. V ďalších rokoch bola dobudovaná školská jedáleň a materská škola. V roku 1995 bola sprístupnená telocvičňa. Od roku 2002 sú prioritou školy informačné technológie a výučba cudzích jazykov.

Słopnice: Obec Słopnice má 6000 obyvateľov a nachádza sa v južnej časti malopolského regiónu. Obyvateľstvo administratívneho územia strediskovej obce Słopnice patrí skupiny Bielych Goralov. V obci sa zachovala bohatá regionálna kultúra, reprezentovaná súborom "Słopničania". V základnej škole č. 1 pôsobí regionálny súbor "Malí Słopničania", ktorý obsadzuje popredné miesta v súťažiach folklórnych súborov ako je napríklad "Limanovská vlajka". Žiaci gymnázia v Słopniciach v roku 2005 získali prvé miesto v súťaži "Bližšie k vlasti", čo je výrazom uznania programu regionálnej výchovy. Väčšina územia obce Słopnice sa nachádza v nadmorskej výške nad 600 metrov v Beskydách s najvyšším vrchom Mogelica, vysokým 1170 metrov.

Mapa

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013