Nadácia SOCIA

Nadácia SOCIA prispieva k budovaniu sociálnych služieb pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Z dlhodobej perspektívy sú tieto sociálne služby:

Poslaním nadécie SOCIA je:

Nadácia SOCIA má ambície kultivovať oblasť filantropie v sociálnej sfére na Slovensku. Pre dosiahnutie uvedeného cieľa SOCIA:

ING Šanca pre deti - Program na podporu integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami

Cieľom grantového programu je:

  1. vytvoriť podmienky pre zvyšovanie počtu integrovane vzdelávaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku
  2. podporiť zvyšovanie kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích a iných služieb pre integrovane vzdelávané deti

Prostriedky grantu sa môžu použiť:

Poznámka: Časti textu sú prebrané z webových stránok nadácie SOCIA.