Záujmové útvary

Škola, ktorá ožíva vravou žiakov a pokynmi pedagógov každú sobotu

Skutočne každú sobotu už tretí rok prichádzajú do ZŠ v Chlebniciach štyria pedagógovia Základnej umeleckej školy P.M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, aby vyhoveli požiadavkám rodičov a ich detí a zabezpečovali hudobné vzdelanie tunajších žiakov.

Veľmi dobrá spolupráca medzi riaditeľstvami ZŠ s MŠ Chlebnice a ZUŠ v Dolnom Kubíne prináša svoje ovocie.  V tomto školskom roku hru na akordeón vedie p. uč. Grísová a má na starosti 9 žiakov. Hru na klavír vedie p. uč. Hýravá, ktorá má 11 žiakov a súčasne p. uč. Kačiak, ktorý má 9 žiakov. Medzi deťmi bol záujem aj o hru na flautu, ktorú vyučuje tiež p. uč. Kačiak. P. uč. Grísa sa stará o žiakov, ktorých zaujala hra na gitare. Je ich 10.

Nuž nech sa týmto našim umelcom darí, nech naďalej pracujú na svojom hudobnom vzdelaní a nech svojou vytrvalosťou dosiahnu úspechy, po ktorých túžia.Matematický útvar (2. ročník)
Baltík (2. ročník)
Hra na flautu (2.-3. ročník)
Tanečný krúžok (3. ročník)
Matematický krúžok (4. ročník)
Country (5. ročník)
Folklórny súbor (5.-6. ročník)
Vybíjaná (5.-6. ročník)
Prírodovedný krúžok (4.-8. ročník)
Krúžok AJ (7. ročník)
Pascal (7.-8. ročník)
Zdravotnícky krúžok (8. ročník)
Krúžok NJ (8. ročník)
Delphi (8.-9. ročník)
RoboLab (8.-9. ročník)
Doučovanie M na PS (9. ročník)
Doučovanie SJ na PS (9. ročník)
Počítačový krúžok (8.-9. ročník)


Matematický útvar
ročník: (2. ročník)
vedúci: Mgr. Mária Sopková
cieľ: Rozvíjať pohotové, abstraktné a algoritmické myslenie. Upevňovať správne návyky pri rysovaní
obsah: Algoritmy pri sčítaní, odčítaní, násobení a delení. Riešenie slovných úloh, matematických hádaniek a rébusov, grafických úloh.
foto:Baltík
ročník: (1.-2. ročník)
vedúci: PaedDr. Karol Pauchly
cieľ: Získať zručnosti v práci s PC. Pracovať v projekte TIB. Cez prostredie Baltíka sa oboznámiť aj s inými SW aplikáciami, stromovou štruktúrou adresárov. Chápať čo je to program, zásady tvorby programov (štábna kultúra) a algoritmizácie.
obsah: Samostatná práca s Baltíkom. Režimy skladať scénu, čarovať scénu, programovať. Postupne implementovať prvky riadenia behu programu sko sú cykly, podmienky a pod.
download zdrojákov:
foto: tuHra na flautu
ročník: (2.-3. ročník)
vedúci: Mgr. Mária Sopková
cieľ: Naučiť sa hrať na jednoduchom hudobnom nástoji.
obsah: Naučiť sa hrať jednotlivé tóny, správne dýchať a fúkať do nástroja. Vedieť zahrať jednoduché jednohlasné piesne, stupnice. Orientovať sa v notovej osnove, oboznamovať sa so značkami a hudobnou terminológiou.
foto:Tanečný krúžok
ročník: (3. ročník)
vedúci: Andrea Mužilová
cieľ:
obsah:
foto:Matematický krúžok
ročník: (4. ročník)
vedúci: Jarmila Meľová
cieľ: Zdokonalenie vedomostí z matematiky. Rozvoj logického myslenia.
obsah: Príprava na MO, Pytagoriádu.
foto:Country
ročník: (5. ročník)
vedúci: Andrea Mužilová
cieľ:
obsah:
foto:Folklórny súbor
ročník: (5.-6. ročník)
vedúci: Mgr. Monika Sojáková
cieľ: Rozvíjať kladný citový vzťah k ľudovej hudbe.
obsah: Spevácke činnosti (intonácia, hlasová rozcvička, spev piesní, spevácko-tvorivé činnosti), inštrumentálne činnosti, pohybové činnosti.
foto:Vybíjaná
ročník: (5.-6. ročník)
vedúci: Mgr. Mária Kantárová
cieľ: Vysvetliť a v praxi dodržiavať pravidlá športovej hry. Prispieť k rozvoju pohybových zručností a schopností. Rozvíjať kladné vlastnosti a postoje v kolektívnom chápaní hry.
obsah: Oboznámiť žiakov so základnými pravidlami vybíjanej. Zdokonaliť sa v pohybových činnostiach s loptou - držanie lopty, chytanie, prehadzovanie lopty, prihrávky vo dvojici. Rozostavenie hráčov v hernej činnosti.
foto:Prírodovedný krúžok
ročník: (4.-8. ročník)
vedúci: Mgr. Viera Holmová
cieľ: Poznaj a chráň prírodu svojho regiónu. Príprava na BO, kategória D (pre 4. a 5. ročník). Poznaj a chráň prírodu Slovenska. Príprava na BO, kategória E, odbory zoológia a geológia.
obsah: Zbierky prírodnín z chlebnického chotára (podľa odborov, ktoré si žiaci zvolili). Výstavky na regionálnych nástenkách školy. Motivačné prírodovedné hry (použitie počítačovej učebne, mikroskopické pozorovania s využitím informačných technológií). Príprava na BO-D a BO-E podľa propozícií, ktoré tak ako po minulé roky opäť neprišli.
foto:Krúžok AJ
ročník: (7. ročník)
vedúci: Mgr. Natália Domáňová
cieľ: Zdokonalenie AJ.
obsah: PC programy, videoprogramy, konverzácia, testy.
foto:Pascal
ročník: (7.-8. ročník)
vedúci: PaedDr. Karol Pauchly
cieľ: Oboznámiť sa s programovacím jazykom Pascal. Nadobudnúť základné programátorské zručnosti. Tvoriť jednoduché programy. Oboznámiť sa s úvodom do PC grafiky, poznať základné grafické príkazy, funkcie a procedúry (unit Grafika).
obsah: Samostatná práca, konštanty, premenné, náhodná hodnota, cyklus s presným počtom opakovaní, vnorený cyklus, podmienené vetvenie, tvorba vlastných procedúr, volanie procedúr hodnotou.
download zdrojákov: tu
foto:Zdravotnícky krúžok
ročník: (8. ročník)
vedúci: Ing. Anna Janíková
cieľ: Naučiť žiakov dať prvú pomoc, ošetriť rany a dobre sa pripraviť na súťaž Červený kríž.
obsah: Okruh otázok - zlomeniny, krvácanie z nosa, použitie nosidiel, bezvedomie, otravy, liečivé rastliny.
foto:Krúžok NJ
ročník: (8. ročník)
vedúci: Mgr. Mária Zimmermannová
cieľ: Zdokonalenie v NJ.
obsah: Príprava na ONJ, konverzácia, testy.
foto:Delphi
ročník: (8.-9. ročník)
vedúci: PaedDr. Karol Pauchly
cieľ: Oboznámiť sa s prostredím Delphi a Kylix. Využiť vedomosti a programátorské zručnosti z jazyka Pascal a PC grafiky. Jemný úvod do OOP. Tvoriť jednoduché GUI aplikácie zamerané na PC grafiku, vedieť ich ladiť a "odvšivovať". Nestratiť sa v linuxovej konzole.
obsah: Samostatná práca, konštanty, premenné, náhodná hodnota, cyklus s presným počtom opakovaní, vnorený cyklus, podmienené vetvenie, tvorba vlastných procedúr, volanie procedúr hodnotou, vlastnosti objektov, triedy a inštancie, metódy. V OS Linux tiež aj základné príkazy a práca v Bash shelli.
download zdrojákov: tu
foto:RoboLab
ročník: (8.-9. ročník)
vedúci: PaedDr. Karol Pauchly
cieľ: Rozvíjať technické myslenie a motoriku, prehlbovať vedomosti o snímačoch veličín, automatizácii a robotike. Pri programovaní využiť vedomosti z programovacieho jazyka Pascal.
obsah: Pokračovať v tvorbe modelov a ich programovaní v ikonografickom jazyku RoboLab software.
download zdrojákov:
foto: tuDoučovanie M na PS
ročník: (9. ročník)
vedúci: Mgr. Sojčáková Marcela
cieľ: Príprava na prijímacie pohovory na stredné školy.
obsah: Opakovanie, utvrdzovanie, zhrnutie poznatkov a vedomostí z matematiky, testy 2003-2004, testy exam 2004.
foto:Doučovanie SJ na PS
ročník: (9. ročník)
vedúci: Mgr. Mária Zimmermannová
cieľ: Utvrdenie vedomostí na prijímacie skúšky na stredné školy.
obsah: Pravopis, slovné a vetné rozbory, rozbor literárnych diel, testy 2003.
foto:Počítačový krúžok
ročník: (8.-9. ročník)
vedúci: Ing. Anna Janíková
cieľ: Naučiť sa samostatne pracovať na počítači.
obsah: Samostatná práca na počítači.
foto: