Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Chlebnice
Sídlo: Chlebnice 134, PSČ: 027 55
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Oklapková - riaditeľka školy
e-mail: zschlebnice@gmail.com
IČO: 37808770
IBAN: SK84 0200 0000 0031 3804 1458
SWIFT code: SUBASKBX
Kontaktná osoba: Anna Michalková
e-mail: michalkova.anna@centrum.sk
telefón: +421 43 5823 959


Základná škola s materskou školou Chlebnice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.