Projekty a budúcnosť školy

Od roku 1995 absolvovalo a zapojilo sa do medzinárodného projektu IOWA - NADÁCIA ORAVA šesť kolegov, kde formou seminárov a pracovných dielní obohatili svoje vedomosti o netradičné metódy, formy a postupy práce.

V auguste 1999 sme obdržali certifikát, prostredníctvom ktorého sme sa stali členmi národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Cieľom školy je dosiahnuť zdravší spôsob života u všetkých, ktorí pracujú v škole. V práci sa zameriavame na prevenciu, istotu, bezpečnosť, spolupatričnosť so školou a ekologickým cítením s dôrazom na životné prostredie. Hlavným cieľom našej školy je, aby žiaci vyrástli a pracovali v zdravom životnom prostredí, čo by sa malo prejaviť v skutočne zdravej populácii.

V septembri 1999 sa vyučujúci rozhodli pre projekt REGIONÁLNA ŠKOLA. Cieľom je poukázať a priblížiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť obce vo forme výstavných panelov a aplikáciou v jednotlivých učebných predmetoch. Po dvoch rokoch príprav sa v súčasnosti veľa návrhov už realizovalo, napríklad výrez drevenice na chodbe školy, gazdovské brány, šindľové strechy. Zozbieralo sa množstvo poľnohospodárskeho a domového bytového náradia, oblečenia, ktoré sú zatiaľ v dobrovoľných reštaurátorských rukách.

Už niekoľko rokov vždy v sobotu prichádzajú štyria učitelia zo ZUŠ k nám, aby sa asi 50 našich žiakov zdokonaľovalo v hre na klavír, akordeón, gitaru, flautu a píšťalu.

Tradíciou sa tiež stalo využívanie telocvične aj v mimoškolskej aktivite a organizovanie rôznych športových podujatí.

Od mája 2002 je naša škola zaradená do projektu INFOVEK (http://www.infovek.sk), ktorého základným cieľom je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť tradičnú školu na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. V predchádzajúcich rokoch tomu tak nebolo, no i napriek tomu sme robili, čo sme mohli.

V rámci projektu Infovek sme získali stavebnice LEGO DACTA RoboLab ako podporu od spoločnosti Eduxe (http://www.eduxe.sk). RoboLab aktívne zapája žiakov do vyučovania, tvorivo mení atmosféru v triede, vytvára zaujímavé, inšpirujúce a tvorivé prostredie, ktoré podporuje rast osobnosti žiaka a pocit osobnej zodpovednosti, zásadne mení prístup odovzdávania poznatkov, rozvíja metakognitívne schopnosti žiakov, učiteľ sa stáva sprievodcom žiaka za poznaním. Táto skutočnosť spolu s praktickými poznatkami žiakov z oblasti informačných technológií prispeje k ich lepšiemu uplatneniu sa v globálnej informačnej spoločnosti 21. storočia.

Od školského roka 2003/2004 naša škola pracuje v projekte Tvorivá informatika s Baltíkom (http://www.ict-edu.sk). Prostredníctvom programovacieho nástroja Baltík (http://www.sgp.cz) sa žiaci už na 1.stupni ZŠ oboznámia s prácou s modernými informačnými technológiami. Získané vedomosti a zručnosti uplatnia pri medzipredmetových vzťahoch vo vyšších ročníkoch. Žiaci získajú predstavu o adresárovej štruktúre, o práci s textovými editormi, s grafickými aplikáciami, so sieťou Internet. Projekt tvorí stabilný základ pre ďalší rozvoj žiakov, najmä v oblasti algoritmického myslenia a programovania.

Na vyučovaní prírodovedných predmetov používame učebnú pomôcku Computer Microscope QX3 od spoločností Intel (http://www.intelplay.com) a Mattel, ktorú sa nám podarilo zohnať vďaka spoločnosti Bz-Soft (http://www.bzsoft.sk) v Dolnom Kubíne. Žiaci nadobúdajú trvalé vizuálne zážitky pri pozorovaní skutočností mikrosveta, pracujú s modernými informačnými technológiami, pri tvorbe projektov vlastných pozorovaní majú možnosť tieto prezentovať spolužiakom či širšej verejnosti, v čom vidíme veľký potenciál zlepšovania vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi. Prínosom je aj skvalitnenie vzťahu žiakov k životnému prostrediu, k prírode, ktorá nás obklopuje, čo prináša upevnenie environmentálneho povedomia žiakov.Z ďalších projektov, do ktorých sa zapájajú žiaci a učitelia našej ZŠ s MŠ Chlebnice možno spomenúť:

V školskom roku 2004/2005 sme získali podporu podprojektu projektu Infovek Otvorená škola a nastal tak čas k mäsovému rozširovaniu OS GNU/Linux aj medzi lokálnu komunitu v rámci aktivity GNU/Linux do každej rodiny a sérii školení interných učiteľov.

Otvorená škola