Mikroprojekty

Mikroprojekty sú pokračovaním Spoločného fondu malých projektov, ktorý prebiehal v poľsko-slovenskom pohraničí od roku 2000 a bol realizovaný Euroregiónmi Beskydy, Tatry a Karpaty v rámci predvstupového programu EÚ Phare CBC a opatrenia 2.3. "Podpora miestnych iniciatív" v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika 2004-2006. V programovom období 2007-2013 mikroprojekty pokračujú v rámci 3. cieľa Politiky súdržnosti EÚ (EÚS). Jednou z priorít EÚS je cezhraničná spolupráca, v rámci ktorej je realizovaný Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013. Jeho cieľom je zintenzívnenie poľsko-slovenskej spolupráce, ktorá je založená na partnerstve a prispieva k trvalému rozvoju prihraničnej oblasti.

Úlohou mikroprojektov je rozvoj a zintenzívnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice, ktorá sa má v budúcnosti pričiniť o zlepšenie situácie v oblasti kultúry, osvety, turistiky, športu, ako aj v sociálnej a ekonomickej sfére. Úzka spolupráca na pohraničí (napríklad medzi miestnymi kultúrnymi a osvetovými inštitúciami) prehlbuje vzájomné kontakty v rámci dobrých susedských vzťahov. Rovnako bude možné podporovať aktivity v prospech spoločných marginalizovaných skupín (ako napr. postihnuté osoby, menšiny). Aktivity zahrnuté do tejto priority (napr. organizácia konferencií a výstav, vypracovanie štúdií a publikácií) motivujú miestne inštitúcie, ako aj obyvateľov, aby sa zapojili do spoločných aktivít. Financovanie miestnych iniciatív malého rozsahu môže vytvoriť základ pre väčšie spoločné cezhraničné projekty. V rámci implementácie tejto priority bude tiež možná realizácia drobných investícií previazaných s aktivitami tzv. "mäkkých" projektov.

Hlavný cieľ realizácie mikroprojektov

Mikroprojekty sú realizované v rámci 3. prioritnej osi Programu: Podpora miestnych iniciatív. Hlavným cieľom tejto osi je propagácia miestnych iniciatív a vytvoriť cezhraničné kontakty prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách "ľudia ľuďom".

Operačné ciele realizácie mikroprojektov

Operačnými cieľmi mikroprojektov sú:

Oblasť podpory

Finančné prostriedky v rámci prioritnej osi 3. Programu sú určené na realizáciu cezhraničných opatrení na administratívnom území NUTS III a NUTS IV.

Na poľskej strane sú to hraničné podregióny (NUTS III): Bielsko-Bialský, Nowosądecký, Krośnieńsko-Przemyský a 4 okresy (NUTS IV): Pszczynský (v centrálnom Sliezskom podregióne), Osvienčimský (v Krakovsko-Tarnowskom podregiónie), Rzeszowský mestský okres Rzeszów (v Rzeszowsko-Tarnobrzeskom podregióne).

Na slovenskej strane sú to 2 hraničné regióny (kraje) (NUTS III): Žilinský a Prešovský kraj.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013