Separácia odpadu na škole pokračuje

Už druhý rok na našej škole úspešne prebieha triedenie odpadu. Postupne sme sa dopracovali k tomu, že naše deti berú triedenie odpadu ako základné pravidlo slušnosti a samozrejmosť, ktorá jednoducho patrí do života našej školy.

Začínali sme tým, že sme si vyrobili vlastné zberné nádoby v podobe kartónových krabíc s označením odpadu, žltá - plast, modrá - papier. Dnes sa už môžeme pýšiť umelými zbernými nádobami (plast, papier, zmiešaný odpad), ktorými sú zariadené naše triedy, zborovne, chodby a jedáleň. Nakoľko sme našimi odpadmi nechceli zaťažovať pani upratovačky, neuvažovali sme o inom riešení ako o takom, že sa o svoje odpady budeme starať sami. Preto vždy týždenníci triedy v čase veľkej prestávky tento vytriedený odpad prinesú na veľkú chodbu, kde na nich čaká ekohliadka. Potom ho spoločne vysypú do triedeného odpadu. Odvoz odpadu zo školy zabezpečí obecný úrad.

Dôležitou úlohou na začiatku separovania bolo naučiť žiakov správne rozlišovať a triediť odpad. Zameriavali sme sa predovšetkým na kvalitu triedenia odpadu. O význame a správnej separácii odpadu sme žiakov informovali počas triednických hodín. Neskôr si žiaci starších ročníkov pripravili poučné, ale zato veľmi zábavné rovesnícke vzdelávanie pre žiakov prvého stupňa.

Taktiež sa v našej obci pod vedením regionálnej manažérky organizácie ENVI-PAK Márie Podlesnej konala analýza separovaného zberu odpadov, ku ktorej boli prizvaní aj žiaci. Oboznámili sa s problematikou triedenia. Deti si potom mohli vyskúšať, ako prebieha samotné triedenie. Výsledky analýzy sa potom žiaci dozvedeli na prednáškach o triedení odpadu, ktoré sa konali na našej škole.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!