Deň Zeme článok

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Väčšinou sme si Deň Zeme pripomínali len informatívne na triednických hodinách alebo na hodinách biológie. Keďže na našej škole sa environmentálna výchova stáva neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, my žiaci, sme venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s pedagógmi sa zrealizovalo množstvo aktivít. Aktivity boli venované téme ODPAD.

Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa premietali ekofilmy, prezentácie, viedli sa diskusie na tému ochrany životného prostredia, odpad - čo s ním. Žiaci hravou formou, tvorivými výtvarnými aktivitami stvárnili vzťahy k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú Zem.

Podstatná časť aktivít z príležitosti Dňa Zeme prebehla v samotnej prírode. Žiaci prvého stupňa sa zapojili do čistenia areálu a okolia školy. Pozametali chodníky, vyhrabali trávniky, vyčistili cestu popri škole, okopali skalku a pozbierali odpadky.

Žiaci druhého stupňa sa pustili aj do vzdialenejších častí obce. Plán aktivít bol naozaj pestrý: čistenie vybraných lesných studničiek, mapovanie čiernych skládok, vyčistenie obecného ihriska, vyzbieranie odpadkov a následná separácia.

Naši najstarší žiaci deviateho ročníka sa postarali o zábavné, ale zato poučné a nezabudnuteľné rovesnícke vzdelávanie. Vypracovali si rôzne aktivity, pripravili pomôcky a so žiakmi prvého stupňa postupovali od jedného stanovišťa k druhému. Pri riešení kvízov, tajničiek, modelovaní z odpadu, kreslení na asfalt, výrobe recyklovaného papiera a súťažení v triedení odpadu naši prváčikovia, ale aj štvrtáci ukázali veľké nadšenie. Okoloidúcim občanom sa rozdávali letáky s návodom, ako každý z nás môže prispieť k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu.

Našou snahou pri príležitosti Dňa Zeme bolo, aby sa zohľadňovanie environmentálnych hľadísk stalo prirodzenou súčasťou nielen výchovného procesu ale i bežného života. Len touto cestou naši žiaci získajú bližší vzťah k prírode, prostrediu, v ktorom žijú, naučia sa názorne chápať vzťahy medzi človekom a prírodou a uvedomia si pocit zodpovednosti za svoje konanie.

Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.

Mgr. Michaela Bakošová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!