Tvorba učebných pomôcok z odpadových materiálov

Jednou z ciest, ako skvalitniť vyučovací proces na našej škole, je využívanie vlastných učebných pomôcok. Hlavnou úlohou takýchto učebných materiálov je stimulovať a fixovať znalosti žiakov a viesť tak k lepšiemu pochopeniu preberaného učiva. Najčastejším materiálom pri zhotovovaní je odpad - zvyšky dreva, plast, tetrapaky, papier, kov. Vlastná tvorba pomôcok rozvíja tvorivú činnosť žiakov, podnecuje ich fantáziu, vzbudzuje záujem o učivo a v neposlednom rade urýchľuje a uľahčuje proces učenia. Takto sa snažíme dosiahnuť aktívnejší prístup žiakov k preberanej problematike. Myslíme si, že vyučovanie podnietené práve týmito pomôckami dáva žiakom možnosť zvyšovať úroveň ich technickej a prírodovednej gramotnosti.

Mgr. Pavel Babic

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!