December 2015Stretnutie seniorov obce

Obecný úrad v Chlebniciach poriadal dňa 13. decembra 2015 spoločné posedenie starších občanov obce. Zaslúžia si pozornosť nás všetkých. Aj žiaci Základnej školy s materskou školou v Chlebniciach sa podieľali na programe, ktorý im obec pripravila.

Sála Osvetového strediska sa v toto nedeľné popoludnie plnila seniormi našej obce. Aj keď je ich tvár už poznačená vráskami, nechýba im milý úsmev na tvári, ktorý rozdávajú všetkým naokolo, až je človeku teplo pri srdci. Vystúpenia tých najmenších aj najstarších žiakov vyvolali nielen úsmev na ich tvári, ale aj slzy dojatia z pekných hrejivých slov.

Po peknom programe sa už všetci tešili na budúci rok, kedy sa stretnú zasa a zaspomínajú si spoločne so svojimi rovesníkmi na mladé časy.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 15. decembra sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 1B. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V porote boli p. učiteľky Mgr. Martina Mišalová a Mgr. Mária Zimmermannová.

  1. Veronika Janíková, 8.
  2. Ivana Gvorová, 8.
  3. Michaela Spišiaková, 9.A
  4. Petra Pavolková, 8.
  5. David Ďuroň, 8.

V okresnom kole, ktoré sa bude konať 12. januára 2016, nás bude reprezentovať Veronika Janíková. Srdečne blahoželáme!

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Slávnosť pri stromčeku

Posledný deň v škole v roku 2015 pripadol na 22. december. V tento deň sa všetci pedagógovia, žiaci a rodičia stretli pri vianočnom stromčeku, aby si slávnostným programom pripomenuli blížiace sa sviatky – Vianoce a príchod nového roku.

Deti z MŠ školy pod vedením svojich pani učiteliek si pripravili pekný vianočný program uvitý z básničiek, pesničiek, scénok a tančekov. Za nimi nezaostávali ani žiaci ZŠ. Nielen spevom a peknými veršami o Vianociach zaujali prítomných divákov, ale aj moderným tancom a veselými scénkami.

Aj prítomní hostia, starosta obce Ing. Milan Maxoň a predsedníčka ZRPŠ Margaréta Brunčáková, spolu s prítomnými rodičmi ocenili výkony žiakov dlhotrvajúcim potleskom.

Keď doznela vianočná koleda – Tichá noc, všetci sa rozpŕchli domov, tešili sa na vianočné prázdniny. Stretneme sa opäť 11. januára 2016.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník