September 2015Otvorenie školského roku 2015/2016

Po veľmi pekných a teplých dňoch prišiel dlhoočakávaný deň – 2. september. V tento deň sa otvorili opäť brány škôl. Skončili sa bezstarostné dni plné zábavy, hier a oddychu a začal sa nový školský rok.

2.septembra 2015 sa opäť zišli žiaci so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Prišli aj malí prváčikovia so svojimi rodičmi. Naša škola privítala 13 prvákov.

Po slávnostnej svätej omši sa všetci ponáhľali do telocvične školy na slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016.

Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných a predstavila novú p. učiteľku Mgr. Vieru Majdišovú, ktorá bude učiť anglický jazyk.

Naša škola aj v tomto školskom roku pripravila pre prváčikov netradičné privítanie. V spolupráci so šermiarskou skupinou Dragon v zastúpení "rytiera" Jána Janíka a dvoch dvorných dám bol každý nový žiačik pasovaný za prváka a dostal malý darček od deviatakov.

Svedkami tohto slávnostného privítania prvákov boli okrem učiteľov, spolužiakov a rodičov aj pani riaditeľka Mgr. Monika Oklapková, pán starosta Ing. Milan Maxoň, vdp. Mgr. Stanislav Kaník, predsedníčka ZRPŠ Margaréta Brunčáková, predsedníčka Školskej rady p. Hudecová, zástupkyňa MŠ Magdaléna Furjelová a zástupca ZŠ PaedDr. Karol Pauchly, ktorý toto slávnostné otvorenie školského roku uvádzal.

Po slávnostnom otvorení školského roku sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozišli do tried, kde im triedni učitelia dali prvé pokyny k nasledujúcim dňom.

ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

INTEGRÁCIA 2015, Bratislava

OZ Integrácia svieti na všetky deti rovnako pozvalo deti na siedmy ročník akcie Integrácia 2015, ktorá sa konala dňa 3.9.2015 v SLOVNAFT Aréne v Bratislave . Zo ZŠ Chlebnice sa na tomto podujatí zúčastnilo 20 žiakov 5. - 9. ročníka.

Hlavná myšlienka tejto akcie je -integrácia detí s ťažším štartom do života prostredníctvom kultúry a prehliadky talentu.

Podujatie sa realizovalo v priestoroch SLOVNAFT Arény v Bratislave za účasti cca 11000 žiakov zo základých, špeciálnych škôl, stredných škôl, odborných učilíšť a detských domovov. Myšlienku projektu prišli podporiť osobnosti zo sveta politiky, umenia a športu.

Žiaci mali možnosť vidieť športovcov futbalovej reprezentácie SR, najlepších slovenských hokejistov NHL. Ďalej sa prezentovali najúspešnejší umelci Slovenska a Českej republiky a tiež zahraničný umelec s medzinárodným celosvetovým hitom.

Podujatie bolo sprevádzané zástupcami médií. Celý program bol nahrávaný RTVS a záznam bude odvysielaný v období Vianoc na RTVS.

Mgr. R. Kadučáková, Mgr. M. Bakošová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Krúžky v školskom roku 2015/2016

Naša škola má, ako aj po iné roky, krúžky, na ktoré môžu naši žiaci chodievať. V ponuke je Zdravotnícky krúžok a krúžok Chémia okolo nás, ktorý povedie Mgr. Šimková. Pani učiteľka Mgr. Sopková povedie Počítačový krúžok a krúžok Z každého rožku trošku. Športové hry pre chlapcov ponúka Mgr. Babic. Vybíjanú pre dievčatá povedie pani učiteľka Mgr. Kantárová. Rozvoj komunikácie v angličtine povedie Mgr. Bakošová. Krúžok Športové hry ponúka Mgr. Jarmila Meľová. Zumbe sa bude venovať Mgr. Mišalová. Biblický krúžok patrí pani Ing. Viglašovej. A Folklórny krúžok bude k dispozícii s pani Suľovou. Pán zástupca - PaedDr. Pauchly povedie krúžok Konštrukcia a programovanie robotov.

Deti majú v ponuke mnoho zaujímavých krúžkov, ktoré môžu s radosťou a záujmom navštevovať.

Mgr. Miroslava Šimková, Mgr. Terézia Sárená

Hore hájom chodník

Triednictvo

"Triedny učiteľ je najdôležitejším sprievodcom žiaka počas jeho štúdia v škole. Je prvou kontaktnou osobou v prípade otázok, nejasností a problémov."" Tak aj naši žiaci sa po zasadnutí do lavíc stretli so svojimi „starými“ alebo aj novými triednymi učiteľmi.

Našich prváčikov má na starosti pani učiteľka Mgr. Mária Sopková. Druháčikom je triedna pani učiteľka Mgr. Júlia Straková. Tretí ročník vedie pani učiteľka Mgr. Elena Stacherová. Štvrtému ročníku je triedna pani učiteľka Mgr. Jarmila Meľová.

Druhý stupeň, piaty ročník, vedie pani učiteľka Mgr. Renáta Kadučáková. Šiesta trieda má pani učiteľku triednu, Mgr. Michaelu Bakošovú. Siedmy ročník povedie pani učiteľka Mgr. Mária Kosmelová. Ôsmakom je triedna pani učiteľka Mgr. Martina Mišalová. Deviatym ročníkom sú triedni, pán učiteľ Mgr. Pavel Babic a pani učiteľka Mgr. Miroslava Šimková.

Nech sa im v tomto školskom roku darí.

Mgr. Miroslava Šimková, Mgr. Terézia Sárená

Hore hájom chodník