September 2020Školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/ 2021 navštevuje našu školu 188 žiakov. Pani riaditeľka je Mgr. Monika Oklapková. Pán zástupca je PaedDr. Karol Pauchly. Výchovná poradkyňa je Mgr. Mária Kantárová. Mgr. Daniela Sojčáková odišla na materskú dovolenku. Zastupuje ju špeciálna pedagogička Mgr. Beáta Sviteková. Asistentom učiteľa v zastúpení, je Mgr. Soňa Šlachtová. Vyučujúci náboženstva sú: PaedDr. Stanislav Misál a Mgr. Mária Stašová. Mgr. Terézia Sárená vyučuje anglický jazyk. Školský klub má dve oddelenia, ktoré vedú: Mgr. Anna Janíková a Mgr. Mária Kantárová.

Triedni učitelia aj tento rok netrpezlivo čakali svojich žiakov v triedach. Pripravovali im nástenky, tešili sa na ich zážitky počas prázdnin.

Našich prváčikov má na starosti pani učiteľka Mgr. Júlia Straková. Druhej A je triedna pani učiteľka Mgr. Katarína Červeňová. Druhú B vedie pani učiteľka Mgr. Mária Meľová. Tretí ročník má na starosti Mgr. Mária Sopková. Štvrtému ročníku je triedna pani učiteľka Mgr. Renáta Kadučáková.

Druhý stupeň, piaty ročník, vedie pani učiteľka Mgr. Michaela Smitková. Šiesta trieda má triednu učiteľku Mgr. Miroslavu Šimkovú. Siedmy ročník vedie Mgr. Martina Mišalová. Ôsmakom je triedna pani učiteľka, Mgr. Mária Kosmelová. Deviaty ročník má triedneho učiteľa, Mgr. Pavla Babica.

(ts)

Hore hájom chodník

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Počas letných prázdnin prebehla na našej škole  rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálni. S obnovou a prípravnými prácami sa začalo ešte v júni. Na chodbe pri jedálni boli odstránené umývadlá, čím vznikol priestor na zväčšenie toaliet a umiestnenie umývadiel do vnútorných priestorov toaliet. Havarijný stav si vyžadoval celkovú výmenu elektroinštalácie, odpadov, kúrenia, obkladov, záchodov, pisoárov, radiátorov a umývadiel. Taktiež sa do sociálnych zariadení zaviedla teplá voda a zakúpili sa nové dvere a osvetlenie. Práce boli ukončené v auguste 2020. Tešíme sa, že táto časť objektu školy sa stala kultúrnejšou pre našich žiakov, zamestnancov ako aj návštevníkov školy.

(Monika Oklapková)

Hore hájom chodník

Projekty realizované v školskom roku 2019/2020

Školské ovocie
V rámci projektu Školské ovocie sa deťom v MŠ a žiakom v ZŠ naďalej poskytuje ovocie a ovocná šťava. Cieľom projektu je podporiť zdravý životný štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj ľudského organizmu.

Pracuj v školskej kuchyni
Cieľom projektu bolo pomôcť školám pri nábehu na podávanie bezplatných obedov pre žiakov základných škôl. V rámci projektu bola v školskej kuchyni zamestnaná kuchárka. Z UPSVaR bol poskytnutý celkový finančný príspevok na novú pracovnú silu v celkovej sume 6 985,53 ?.

Letná škola
Ministerstvo školstva vyhlásilo 11. júna 2020 Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy. Podmienky výzvy splnilo 244 žiadateľov. Letné školy boli súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Na našej škole sa letná škola realizovala v 2 cykloch: 10. - 14. 8. 2020, 17 - 21.8. 2020. V rámci projektu Letná škola bol na realizáciu projektu z ministerstva školstva poskytnutý celkový finančný príspevok 1 000 ?.

Podpora materských škôl
Projekt bol určený pre zamestnávateľov, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udržia pracovné miesta v materskej škole. Škola v rámci projektu získala celkový finančný príspevok 19 269,28 ?.

Škola sa tiež zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, cieľom ktorého je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v  materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. V rámci projektu je refundovaná cena práce pedagogického asistenta v MŠ.

Škola reagovala aj na výzvu ministerstva školstva, ktoré vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2020 kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Prostredníctvom zriaďovateľa požiadala o dotáciu, ktorú plánuje využiť na nákup nového profesionálneho robota a elektrickej panvy. Súčasný stav týchto zariadení v školskej kuchyni je značne zastaraný a s častými technickými poruchami. Veríme, že v žiadosti o poskytnutie dotácie budeme úspešní.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri realizácii projektov, ĎAKUJEME.

(Monika Oklapková)

Hore hájom chodník

Letná škola 2020

Naša ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša sa rozhodla v lete zorganizovať Letnú školu. Počas dvoch augustových týždňov si žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka, hravou formou upevňovali nielen poznatky, ale získali mnoho zážitkov prostredníctvom rôznych zábavných aktivít. Každý deň letnej školy bol venovaný jednej téme, kde si žiaci prostredníctvom pohybových, prírodovedných, výtvarných a spoločensko-vedných aktivít zmysluplne spríjemnili voľný čas, počas prázdnin. Veľkým prínosom a pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom, bola spolupráca s DHZ Chlebnice, spolupráca s Obecnou knižnicou a tiež návšteva Sokoliarov Kráľa Svätopluka v  Oravskom Podzámku. Letnú školu sme zavŕšili hľadaním pokladu v prírode. Žiaci tak mali možnosť aktívne tráviť voľný čas počas prázdnin a hravou formou upevniť staré a získať nové poznatky a  skúsenosti.

Anna Janíková

Hore hájom chodník

Materská škola v novom šate

Po zatopení MŠ, keďže steny boli mokré, muselo sa často vetrať a odstrániť poškodenú maľovku na stenách. Šikovní maliari steny namaľovali základnými farbami a pani učiteľky našej MŠ sa rozhodli, že skrášlia interiér škôlky. Na steny chodby namaľovali postavičky, ktoré každý deň vyčaria úsmev na tvárach detí, a tak oživili našu materskú školu.Všetky p. učiteľky si zaslúžia veľkú pochvalu.

Martina Salusová

Hore hájom chodník

Mesiac úcty k starším

Október je mesiac úcty k starším. Spoločne s predškolákmi sme pre svojich starkích vyrobili milé darčeky.

Marie Kurčinková

Hore hájom chodník

Zábavné aktivity na tému "ĽUDSKÉ TELO"

Spoznávanie, objavovanie a tvorenie s našimi žiakmi nás veľmi bavilo. Deti počúvali, vypytovali sa rôzne zaujímavé otázky o ľudskom tele. Samozrejme sa aj niečo nové naučili, a hlavne zábavnou formou.

Marie Kurčinková

Hore hájom chodník

Darčeky pre deti

Veľké poďakovanie patrí rodičovi náško žiaka, Marte Kupkárovej, ktorá sponzorovala hneď na začiatku školského roka hračky a učebné pomôcky do triedy "VČIELKY". Takto nás všetkých potešila a prekvapila.Ešte raz jej srdečne ďakujeme.

Magdaléna Furjelová zást. MŠ

Hore hájom chodník